Wat zijn straks de resultaten van het COMPASS-project?

Het begin van de jaren twintig van de 21e eeuw kenmerkt zich door globale uitdagingen als gevolg van COVID-19. Het is moeilijk om de gevolgen van de COVID-19-epidemieën te modelleren en in te schatten, voor zowel individuen en organisaties, als de maatschappij als geheel. De door COVID-19 ontstane realiteit betekent ook een uitdaging voor loopbaanadviseurs. Meer en meer spelen zij een rol als schakel in een zich versneld digitaliserende arbeidsmarkt. Ook hun eigen wijze van dienstverlening richting cliënten digitaliseert en brengt een nieuwe dynamiek met zich mee. Hoe zorgen ze voor de continuïteit van hun eigen werk zonder de mogelijkheid van een persoonlijke ontmoeting met hun cliënten? Op welke wijze kunnen zij zich aan de nieuwe realiteit aanpassen met behulp van beschikbare mogelijkheden voor online communicatie en begeleiding? Welke eisen stelt dit aan hun eigen digitale begeleidingsvaardigheden? Hoe kunnen ze zich deze vaardigheden eigen maken? Het COMPASS-project beoogt om antwoorden op deze vragen te bieden.

De COVID-pandemie is mondiaal van aard, en leidt mondiaal tot eenzelfde vraagstukken. Het COMPASS-project is daarom multinationaal van opzet, gebaseerd op de uitkomsten van een in elk van de vijf partnerlanden uitgevoerde onderzoek naar de de huidige stand van zaken en de daaruit voortvloeiende behoeften bij loopbaanprofessionals inzake online loopbaanbegeleiding. Op basis daarvan wordt door de projectpartners een curriculum ontwikkeld die loopbaanprofessionals en jobcoaches ondersteunen bij het versterken van hun eigen digitale begeleidingsvaardigheden. Het curriculum is modulair van opzet en wordt vrij toegankelijk ter beschikking gesteld aan zowel de projectpartners alsook een ieder die dit wil gebruiken.

De vijf projectpartners zijn actief zijn op het gebied van loopbaanbegeleiding, onderzoek, ontwikkeling van digitale vaardigheden en tools, en volwasseneneducatie. Zij zijn afkomstig uit Duitsland, Slowakije, Hongarije, Frankrijk en Nederland.

Het COMPASS-project kent de volgende doelstellingen:

Het COMPASS-project richt zich primair op loopbaanprofessionals en jobcoaches werkzaam in een diversiteit aan sectoren. Het project is daarnaast relevant voor indirecte doelgroepen als onderzoekers, beleidsmakers, onderwijskundigen en onderwijsinstellingen, organisatieontwikkelaars, sociale partners, NGO's en professionals werkzaam op anderssoortige begeleiding op het gebied van mens en arbeid zoals life coaches en business coaches.

Het COMPASS-project kent vier beoogde resultaten, intellectual outputs genoemd. In de eerste fase van het project vindt binnen elk van de vijf partnerlanden een verkennend onderzoek plaats naar de huidige stand van zaken, de behoeften, de succesfactoren en de goede voorbeelden op het gebied van online loopbaanbegeleiding. Op basis daarvan wordt een overzichtsgids ontwikkeld, die behulpzaam is bij de te maken keuzes inzake het inzetten van digitale begeleidingsinstrumenten. Vervolgens wordt een modulair blended-learning trainingsprogramma ontwikkeld dat zich richt op het (verder) versterken van de digitale gereedschapskist die van belang is bij online loopbaanbegeleiding. Dit programma wordt ondersteund door middel van een te ontwikkelen digitaal leerplatform.

De bij het COMPASS-project betrokken partners  stellen de resultaten van het project niet alleen ter beschikking ten behoeve van hun eigen netwerk, achterban en (professionaliserings)activiteiten, maar maken deze ook openlijk toegankelijk en beschikbaar voor andere geïnteresseerde partijen en netwerken.