Čo vám projekt COMPASS prinesie?

Rok 2020 bol na celom svete rokom výziev. Je pre nás ťažké modelovať a odhadnúť dopady epidémie COVID-19, ale napriek tomu potrebujeme progresívnu stratégiu. Neplánovaná situácia, ktorá vznikla v súvislosti s epidémiou COVID-19, znamená výzvu aj pre kariérových poradcov, ktorí sú v súčasnosti nosným pilierom trhu práce podporujúcim ekonomiku. Stoja pred nečakanou úlohou – musia zabezpečiť kontinuitu svojej práce bez možnosti osobného stretnutia s klientmi. Novej realite sa môžu prispôsobiť poskytovaním poradenstva na diaľku pomocou dostupných komunikačných nástrojov. Posilnenie systému kariérového poradenstva je v záujme nás všetkých. Aby však poradcovia mohli zvládnuť mnohé aktuálne výzvy, je nevyhnutné vzdelávanie a inovatívne metódy práce.

Vzhľadom na to, že problémy vyplývajúce z epidémie sú globálneho charakteru, a že podľa hodnotenia a analýzy potrieb realizovanej v každej z partnerských krajín sa služby kariérovej orientácie a ich využitie v každodennej praxi realizujú v rôznom rozsahu a na rôznej úrovni, túto problematiku je potrebné riešiť v medzinárodnom kontexte, v rámci ktorého sa môžeme oboznámiť s príkladmi dobrej praxe partnerských krajín a spoločne vypracovať globálny vzdelávací program pre poskytovateľov služieb digitálnej (e-)kariérovej orientácie s cieľom poskytnúť im schopnosti a zručnosti zodpovedajúce výzvam 21. storočia, ktoré bude možné využívať vo všetkých partnerských krajinách aj v iných krajinách EÚ.

Do projektu je zapojených 5 organizácií pôsobiacich v oblasti kariérového poradenstva, výskumu, rozvoja digitálnych zručností a vzdelávania dospelých v Nemecku, na Slovensku, v Maďarsku, vo Francúzsku a organizácia v Holandsku, ktorá poskytuje poradenstvo, vzdelávanie, špeciálne služby a podporu svojim členom z pozície strešnej organizácie.

Hlavné ciele projektu:

Priamou cieľovou skupinou projektu sú kariéroví poradcovia v rôznych sektoroch (školy, úrady práce, poradenské a personálne poradenské agentúry, outplacementové agentúry). Projekt bude prínosom aj pre nepriame cieľové skupiny: odborníkov v oblasti kariérového poradenstva v rôznych sektoroch, výskumníkov v oblasti kariérového poradenstva, tvorcov politík v oblasti kariérového poradenstva pre rôzne cieľové skupiny, koučov pre súkromný aj profesionálny život, odborníkov na rozvoj organizácie, mimovládne organizácie poskytujúce pomoc zraniteľným skupinám, sociálnym partnerom, profesijným združeniam a ďalším relevantným subjektom v oblasti kariérového poradenstva, nezamestnaným osobám aj zamestnancom využívajúcim služby kariérového poradenstva a konzultačné služby, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v krízovej situácii.

V rámci projektu plánujeme pripraviť 4 intelektuálne výstupy. Zmapovanie osvedčených postupov a následné skúmanie faktorov úspešnosti a ich vplyvu v prvej fáze projektu umožní vypracovanie metodickej príručky založenej na (preskúmaných) výstupoch podporujúcich využívanie kvalitných a moderných digitálnych nástrojov. Následne vypracujeme školiaci materiál kombinovaného vzdelávania zameraného na rozvoj profesijných a digitálnych kompetencií kariérových poradcov a výmenu skúseností, ktorý bude možné aplikovať na národnej aj medzinárodnej úrovni s cieľom vytvorenia elektronickej platformy.

Najväčšou výhodou modulárneho kombinovaného vzdelávacieho programu pre kariérových poradcov je získanie nových kompetencií zodpovedajúcich požiadavkám 21. storočia. Dôraz kladieme na digitálne kompetencie doplnené metodickou príručkou, ktoré umožnia efektívnejšie, kvalitnejšie a na klienta orientované kariérové poradenstvo a poradenské služby. Partnerské organizácie plánujú do ponuky vzdelávacích aktivít zahrnúť aj výstupy projektu, ktoré budú sprístupnené aj ďalším záujemcom. Aktivity projektu prispejú k rozvoju partnerských sietí odborníkov a organizácií pôsobiacich v rôznych sektoroch.